Algemene Voorwaarden Aquamasters

ALGEMENE VOORWAARDEN AQUAMASTERS

Downloaden in PDF

Begrippen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– Opdrachtnemer: Aquamasters BV gevestigd aan de Vutter 13-bedrijfsruimte te ’s-Hertogenbosch en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
86893173 (hierna ook: Aquamasters);
Opdrachtgever: de partij of partijen, daaronder begrepen de natuurlijke-of 
rechtsperso(o)n(en) met wie de overeenkomst wordt aangegaan (hierna ook: 
klant);
– Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer;
– Logistieke systemen: het geheel van bestellingen en leveranties tussen 
opdrachtgever, opdrachtnemer en derden;
– Producten en/of diensten: zwembaden, spa’s, sauna’s en alle daartoe behorende randproducten zoals onder meer betegeling, afdekkingen, pompmechanismen en andere constructies en bouwtechnische toebehoren, alsmede iedere vorm van verrichte arbeid die in redelijkheid de toepassing van deze Algemene Voorwaarden vereisen.
1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: AV) zijn van toepassing op tenminste, doch niet uitsluitend, alle overeenkomsten aangaande de hierna volgende producten en diensten geleverd door Aquamasters BV gevestigd aan de Vutter 13-bedrijfsruimte te ’s-Hertogenbosch en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86893173 (hierna: Aquamasters): zwembaden, spa’s, sauna’s en alle daartoe behorende randproducten zoals onder meer betegeling, afdekkingen, pompmechanismen en andere constructies en bouwtechnische toebehoren die in redelijkheid de toepassing van deze AV vereisen.
1.2 Aquamasters aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk overeen wordt gekomen en de toepasselijkheid geen strijd met de aard en strekking van onderliggende AV oplevert.
2 Werkwijze

2.1 Op verzoek van de klant stelt Aquamasters een offerte op. Daarbij zij opgemerkt dat 
het Aquamasters vrijstaat voorafgaand daaraan de kredietwaardigheid van de klant te 
onderzoeken.
2.2 De offerte heeft te gelden als een aanbod voor de totstandkoming van de 
overeenkomst. Desgevraagd geeft Aquamasters vrijblijvend uitleg omtrent de offerte.
2.3 Aanvaarding van het aanbod, waardoor de overeenkomst (van opdracht) tot stand komt, geschiedt schriftelijk door ondertekening van de offerte, dan wel door 
uitdrukkelijke aanvaarding per elektronische post.
2.4 Levering van de overeengekomen verplichtingen, althans de start van de 
werkzaamheden van Aquamasters geschiedt niet eerder dan na de aanbetaling, waarvoor zij verwezen naar het onderling overleg tussen partijen zoals bedoeld in 6.1.
2.5 Oplevering geschiedt door ondertekening van de werkbon door de klant.
2.6 Opdrachtgever machtigt Aquamasters om de opdracht door een door hem aan te 
wijzen derde, op een door Aquamasters gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
3 Wijzigen opdracht

3.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of 
mondeling door of namens opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij offerte kon worden gerekend, worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
3.2 Door de opdrachtgever, na het aangaan van de overeenkomst, verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Aquamasters ter kennis worden gebracht.
3.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijden buiten de verantwoordelijkheid van Aquamasters worden overschreden.
4 Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Aquamasters behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de door haar 
verstrekte afbeeldingen, ontwerpen, modellen enzovoorts voor. Deze rechten dienen 
door de contractspartij en derden in acht te worden genomen.
4.2 De in het eerste lid bedoelde afbeeldingen, ontwerpen, modellen enzovoorts blijven 
gedurende de contractsperiode eigendom van Aquamasters en dienen op haar 
verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
4.3 Bij schending van haar eigendomsrechten verkrijgt Aquamasters direct en zonder 
waarschuwing een vordering op haar contractspartij ter hoogte van € 2.500,- onverminderd de vordering uit schadevergoeding.
5 Leveringsvoorwaarde

5.1 Aquamasters verbindt zich onder voorbehoud van situaties die niet aan haar schuld 
zijn te wijten zich te houden aan de leveringstermijnen die in de onderlinge 
overeenkomst schriftelijk en expliciet zijn overeengekomen.
5.2 Een overschrijding van een termijn aan de zijde van Aquamasters kan niet eerder dan 
na een eerste aanzegging door de opdrachtgever leiden tot een situatie waarin 
Aquamasters in gebreke blijft.

5.3 De opdrachtgever verbindt zich ertoe de logistieke systemen van Aquamasters niet te 
belemmeren. Kosten voortvloeiende uit een belemmering komen geheel ten laste van 
de opdrachtgever.
5.4 Opdrachtgever mag pas na complete oplevering van de producten en diensten 
gebruikmaken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.5 Alle producten en diensten worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud, waarbij de 
eigendom pas na algehele voldoening van de betalingscondities overgaat op de klant.
5.6 Aquamasters heeft het recht de goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard danwel beslag wordt op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd. Een en ander behoudens het geval partijen schriftelijk 
en uitdrukkelijk anders overeenkomen.
6 Betalingscondities
6.1 In onderling overleg tussen partijen worden schriftelijk, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig de momenten van (deel)betalingen afgesproken en de termijnen waarbinnen voldaan moet worden.
6.2 Door uitblijven van voldoening van de betalingsverplichting na het verstrijken van de overeengekomen termijn blijft de klant zonder nadere aanmaning in gebreke. Met dien verstande dat het totaalbedrag van de offerte, vermeerderd met de wettelijke (handels)rente en administratiekosten á € 15,- direct opeisbaar worden.
6.3 Alle bedragen zijn exclusief de bij wet geldende tarieven voor BTW.
7 Garantievoorwaarden
7.1 In geval van levering van producten en/of diensten door Aquamasters die zij van derden heeft afgenomen, verstrekt Aquamasters op deze leveranties slechts garantie indien en voor zover zij hiervoor garantie van haar leverancier verkrijgt. Onderliggende garantievoorwaarden kunnen nooit tot verdergaande garantie strekken dan Aquamasters met derden overeen is gekomen.
7.2 Aquamasters is niet gehouden een aanspraak op garantie in behandeling te nemen als niet volledig aan de betalingsverplichtingen zoals opgenomen in onderliggende AV is voldaan.
7.3 Indien en voor zover opdrachtgever Aquamasters kan aanspreken op nakoming van garantieverplichtingen, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden ter vrije beoordeling van Aquamasters.
8 Schade en aansprakelijkheid

8.1 Buiten de garantievoorwaarden aanvaardt Aquamasters geen enkele aansprakelijkheid op grond van schade veroorzaakt door of aan de door haar geleverde producten en diensten, behoudens het geval van ernstige nalatigheid of opzet.
8.2 Aquamasters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade en (in)directe schade aan bezittingen en/of bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging bij een project aangaande meerdere opdrachtnemers, winstderving enzovoorts van de opdrachtgever, noch van derden.
8.3 Indien opdrachtgever ter vergoeding van schade aan derden wordt aangesproken, vrijwaart zij Aquamasters van dergelijke schadeaanspraken.
9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Aquamasters gerechtigd de overeenkomst te annuleren of haar verplichtingen op te schorten zolang de overmacht situatie voortduurt en zolang zij nodig heeft na de overmacht situatie haar werkzaamheden weer op te pakken.
9.2 In deze AV wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven, daaronder mede begrepen weersomstandigheden. In aanvulling daarop heeft onder meer als overmacht te gelden: stremming van het logistieke systeem, waaronder uitdrukkelijk begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in de levering van goederen van derden aan Aquamasters, stakingen en breuk van de machines, gereedschappen of andere materialen.

10 Verrekeningsverbod
10.1 Het staat de klant niet vrij enige vordering op Aquamasters en/of derden te verrekenen met hetgeen de klant uit hoofde van de overeenkomst aan Aquamasters verschuldigd is.
10.2 Slechts in het geval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen kan van de voorgaande bepaling worden afgeweken.
11 Wanprestatie en ontbinding
11.1 Indien opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Aquamasters in geval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren.
11.2 Partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden indien:
I. de andere partij meer dan één verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen;
II. de andere partij in insolvabiliteit zoals bedoeld in artikel 5.6 van deze AV verkeert;
III. de andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;
IV. de andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is het land van verblijf voor een aanzienlijke periode te verlaten.
11.3 Een en ander ontheft Aquamasters niet van haar recht een beroep te doen op enige andere bepaling uit onderliggende AV.
12 Annuleren opdracht
12.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds, althans voor het moment van laatste betaling beëindigt of op enige wijze nakoming naar de verkeersopvatting onmogelijk maakt, blijft de opdrachtgever een nader op te maken schadebedrag verschuldigd. Artikel 6.2 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
13 Toepasselijk recht
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is Nederlands recht exclusief van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
14 Retentierecht
14.1 Wanneer Aquamasters goederen, waaronder zij begrepen aanbetalingen als omschreven in artikel 6, van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft bij of aan de uitvoering van de opdracht, tenzij opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Aquamasters heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.
15. Aanvullende voorwaarden

– Grondwerk / afvoeren grond zijn niet opgenomen in werkzaamheden indien anders vermeld.
– Grondwerk dient vlak en droog te zijn en conform maatvoering.
– Bronbemaling of heiwerk niet opgenomen in werkzaamheden indien anders vermeld.
– Om de werkzaamheden vlot te laten verlopen is aanbevolen het grondwaterpeil te controleren voor start werkzaamheden.
– Indien bronbemaling nodig is wordt dit in overleg met opdrachtgever geplaatst en doorberekend aan opdrachtgever.
– Indien benodigd of gewenst kan een bodemrapportage opgemaakt worden, dit is ten laste van de opdrachtgever.
– Aanvullen zwembad rondom zoals in offerte, indien meer toeslag €130,00 per m3.
– Maatvoering dient gecontroleerd te worden door opdrachtgever d.m.v. tekening.
– Indien extra werkzaamheden moeten worden uitgevoerd €65,00 per uur.
– Eventuele wachttijden door werkzaamheden door derden kunnen in rekening worden gebracht á €500,00 per dag.
– Aquamasters is niet aansprakelijk voor vertraging door weersomstandigheden en/of transport vertragingen.
– Meer of minder- werk wat niet in de offerte vernoemd staat altijd in overleg tussen Aquamasters en opdrachtgever.
– Opdrachtgever is verantwoordelijk voor levering/opslag van materialen op locatie indien Aquamasters niet aanwezig is.
– Aquamasters blijft eigenaar van geleverde materialen tot betalingsvoorwaarden zijn voldaan.
– Aquamasters geeft slechts indicatieve planning/levertijd en zijn geen vaste afspraken waar men Aquamasters in gebreke voor kan stellen. Planning kan worden gewijzigd door andere werkzaamheden of uitloop bij andere werkzaamheden of weersinvloeden.
– Reclamaties dienen uiterlijk binnen 8 dagen na oplevering/ontvangst van de zaken schriftelijk en door middel van aangetekend schrijven bij ons te worden ingediend op straffe van verval van rechten.
– Afbeeldingen/voorbeelden/maten/gewichten/omschrijvingen zijn slechts ter aanduiding en hier kunnen geen rechten aan ontleent worden.
– Aquamasters heft het recht om prijzen en tarieven gedurende projecten die langer als 60 dagen lopen te indexeren tot maximaal 10%.
– Indien er producten en/of onderhoudsartikelen worden gebruikt die niet door Aquamasters zijn geleverd vervalt het beroep op aanspraak van garantie.
– Aquamasters is niet verantwoordelijk voor verkeerd gebruik van producten/onderdelen en hierbij vervalt de garantie.
– Aquamasters is niet aansprakelijk voor krassen/verkleuringen of slijtage van het zwembad of onderdelen hiervan.
– Aquamasters is niet aansprakelijk voor verzakkingen en/of ondegelijk grondwerk.
– Aquamasters is niet aansprakelijk voor lekkages onstaan door derden of verkeerd gebruik.
– Indien men geen handleiding van de geleverde producten heeft, sturen wij deze kosteloos toe per post of mail.
– Hei en/of funderings -werkzaamheden zijn niet voor rekening van Aquamasters tenzij anders vermeld
– Terrein dient toegankelijk te zijn voor Aquamasters of onderaannemers.
– Er dienen voldoende aansluitingsmogelijkheden te zijn voor elektrische machines, verlichting, verwarming en water.
– Vergunningen t.b.v. ingebruikname openbare weg zijn ten laste van opdrachtgever.
– Indien rijplaten nodig zijn bij de werkzaamheden € 30,00 per plaat per dag.
– Voor start werkzaamheden techniek dient men de juiste voorzieningen: elektra, riool, water en werkvloer gereed te zijn.
– Toilet en watervoorziening dient voorzien te zijn door opdrachtgever.
– Opdrachtgever dient voorzien te zijn in spoelmogelijkheid beton/specie-pomp.
– Onze algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing op al onze werkzaamheden en/of schrijven.
– Gestelde prijzen zijn exclusief BTW indien anders vermeld.