Algemene Voorwaarden Aquamasters

Algemene Voorwaarden Aquamasters B.V.

DOWNLOAD IN PDF 

 • Definities
  • 1. In deze algemene voorwaarden worden de met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Aquamasters:                                                De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Aquamasters B.V. gevestigd aan De Vutter 13 te ’s-Hertogenbosch, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 86893173;

Bedrijf:                                                             De rechtspersoon, de organisatie of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

Consument:                                                    De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

Locatie:                                                          De locatie waar Aquamasters in opdracht van de Opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of dient uit te voeren;

Materialen:                                                    De door Aquamasters in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte offertes, tekeningen, schetsen, illustraties, ontwerpen en ieder ander werk in de zin van de Auteurswet;

Opdrachtgever:                                             De rechtspersoon, de organisatie of de natuurlijke persoon die met Aquamasters een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan of die een offerte bij Aquamasters heeft aangevraagd;

Opgeleverde:                                                 De werkzaamheden en/of Producten die Aquamasters aan de Opdrachtgever heeft (op)geleverd;

Overeenkomst:                                             De overeenkomst tussen Aquamasters en de Opdrachtgever;

Partijen:                                                         De Opdrachtgever en Aquamasters;

Producten:                                                     De fysieke producten die Aquamasters in het kader van de Overeenkomst levert of heeft geleverd, zoals, maar zeker niet beperkt tot, zwembaden, spa’s, sauna’s en alle daartoe behorende randproducten zoals onder meer betegeling, afdekkingen, pompmechanismen en andere constructies en bouwtechnische toebehoren;

Schriftelijk:                                                    Schriftelijk of via de e-mail.

 

 • 2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud en vice versa.

 

 • Algemeen
  • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Aquamasters, of ieder aanbod van Aquamasters, op alle Overeenkomsten, op alle werkzaamheden die Aquamasters uitvoert en op alle overige rechtshandelingen tussen Partijen.
  • 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk met Aquamasters zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen gelden in dat geval slechts per geval.
  • 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • 4. Indien, in afwijking van het gestelde in artikel 2.3, op de Overeenkomst tevens de inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever van toepassing zijn en in de inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever en in deze algemene voorwaarden van Aquamasters een afwijkende of tegenstrijdige bepaling staat, dan prevaleert de bepaling opgenomen in deze algemene voorwaarden van Aquamasters.
  • 5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Aquamasters vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  • 6. Indien Aquamasters niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Aquamasters in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  • 7. Aquamasters heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 

 • Aanbod
  • 1. Iedere offerte van Aquamasters is vrijblijvend.
  • 2. Alle offertes zijn gedurende 30 dagen na de offertedatum geldig. Offertes zijn gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens. Desgevraagd geeft Aquamasters vrijblijvend uitleg omtrent de offerte.
  • 3. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Aquamasters opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Aquamasters zijn offerte baseert. Indien blijkt dat de door de Opdrachtgever opgegeven eisen en/of specificaties en/of andere gegevens onjuist of niet volledig zijn, dan kan dat tot extra kosten leiden die aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  • 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Aquamasters niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  • 5. Offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
  • 6. Voorbeelden of afbeeldingen van werkzaamheden die Aquamasters heeft opgeleverd, zijn slechts ter indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 • Totstandkoming van de Overeenkomst
  • 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de offerte (digitaal) heeft ondertekend of via de e-mail of middels een WhatsApp bericht akkoord is gegaan met de offerte dan wel op het moment dat de Opdrachtgever op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Aquamasters.

 

 • Annulering
  • 1. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert voor aanvang van de werkzaamheden, dan heeft Aquamasters het recht 25% van de totale aanneemsom aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
  • 2. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert na de aanvang van de werkzaamheden, dan:
   1. Worden alle reeds ingekochte Producten en uitgevoerde werkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht:
   2. Heeft Aquamasters het recht 25% van de aanneemsom van het niet uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
  • 3. Annulering dient Schriftelijk te geschieden.
 • Wijzigen opdracht, verhoging van prijzen, uitstel en wachttijd
  • 1. Door de Opdrachtgever, na het aangaan van de Overeenkomst, verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan moeten door de Opdrachtgever tijdig en Schriftelijk aan Aquamasters ter kennis worden gebracht.
  • 2. Indien er sprake is van door de Opdrachtgever gewenste extra of gewijzigde werkzaamheden die leiden tot een wijziging in de aanneemsom, dan stelt Aquamasters voorafgaand aan de uitvoering van de extra of gewijzigde werkzaamheden de Opdrachtgever in kennis van de extra kosten. De extra of gewijzigde werkzaamheden worden uitgevoerd nadat de Opdrachtgever zijn akkoord heeft gegeven op de extra kosten.
  • 3. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijden buiten de verantwoordelijkheid van Aquamasters worden overschreden.
  • 4. Extra werkzaamheden worden op basis van een uurtarief van € [DC3][Jm4] 75,- excl. btw (= € 90,75 incl. btw) aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
  • 5. Prijsverhogingen door wettelijke maatregelen, zoals een verhoging van het btw-tarief, kunnen worden doorberekend aan de Opdrachtgever.
  • 6. Indien:
   1. Door een omstandigheid waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is de uitvoering van de opdracht uitgesteld dient te worden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet voldoen van de Locatie aan de overeengekomen eisen, de eisen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of het niet hebben genomen van de juiste voorbereidingen die door Aquamasters aan de Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt;
   2. Op verzoek van de Opdrachtgever de uitvoering van de opdracht wordt uitgesteld,

dan heeft Aquamasters het recht wachttijd aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De vergoeding voor de wachttijd bedraagt € 500,- excl. btw (= € 605,- incl. btw) per wachtdag.

 • Aanpassen van de aanneemsom bij langdurige opdrachten
  • 1. Indien een langdurige opdracht niet is voltooid binnen 6 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst en er is, ter beoordeling van Aquamasters, sprake van stijging in een of meer van de prijsbepalende factoren, zoals, maar niet beperkt tot, stijging van arbeidskosten, stijging van inkoopprijzen door tekorten op de markt, inflatie of overige omstandigheden en stijging van overige bedrijfskosten, dan heeft Aquamasters het recht de prijzen voor nog niet geleverde Producten en de tarieven voor nog niet uitgevoerde werkzaamheden te verhogen met maximaal 10%.
  • 2. De Opdrachtgever wordt Schriftelijk van een verhoging zoals omschreven in artikel 7.1 in kennis gesteld.
 • Uitvoering van de Overeenkomst
  • 1. Aquamasters zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • 2. Aquamasters heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan de Opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
  • 3. Grondwerk / afvoeren grond, bronbemaling, heiwerk en funderingswerkzaamheden vallen niet onder de Overeenkomst.
  • 4. Indien bronbemaling nodig is, dan wordt dit in overleg met de Opdrachtgever geplaatst en worden de kosten daarvan doorberekend aan de Opdrachtgever.
  • 5. Indien benodigd of gewenst, kan een bodemrapportage opgemaakt worden. De kosten hiervan komen voor rekening van de Opdrachtgever.
  • 6. Aanvullen zwembad rondom geschiedt zoals in de offerte is vermeld, indien meer benodigd of gewenst is, dan geldt een toeslag van € 130,00 excl. btw (= 157,30 incl. btw) per m³.
  • 7. Aquamasters is nimmer verantwoordelijk voor de conditie of kwaliteit van bestaand werk waaraan werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden of zijn uitgevoerd.
 • Verplichtingen van de Opdrachtgever
  • 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Aquamasters aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Aquamasters worden verstrekt.
  • 2. Indien de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, dan komt dit volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
  • 3. De Opdrachtgever is gehouden Aquamasters onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
  • 4. Indien er sprake is van een nieuwbouw project, dan wordt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden door Aquamasters via de e-mail een checklist naar de Opdrachtgever gestuurd. De Opdrachtgever garandeert dat hij heeft voldaan aan al zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze checklist.
  • 5. Grondwerk dient vlak en droog te zijn en conform de overeengekomen maatvoering.
  • 6. Maatvoering dient gecontroleerd te worden door de Opdrachtgever d.m.v. tekening.
  • 7. Om de werkzaamheden vlot te laten verlopen, is aanbevolen het grondwaterpeil te controleren voor de start van de werkzaamheden.
  • 8. Indien rijplaten voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigd zijn, dan zijn de kosten daarvan € 30,- excl. btw (= € 36,30 incl. btw) per plaat per dag. Deze kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
  • 9. De Opdrachtgever dient er tijdig voor zorg te dragen dat:
   1. De Locatie op het overeengekomen tijdstip toegankelijk is voor Aquamasters;
   2. De Locatie vrij is van obstakels;
   3. De Locatie geschikt is voor de uitvoering van de werkzaamheden;
   4. Aquamasters voldoende ruimte heeft om de werkzaamheden uit te voeren;
   5. Aquamasters beschikt over alle gegevens over de Locatie die voor Aquamasters relevant zijn of kunnen zijn i.v.m. het uitvoeren van de werkzaamheden;
   6. Aquamasters op de Locatie de werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren;
   7. Op de Locatie voldoende aansluitmogelijkheden zijn voor elektrische machines, verlichting, verwarming en water;
   8. Op de Locatie een toilet aanwezig is waarvan de medewerkers van Aquamasters gebruik kunnen maken.
  • 10. Het tijdig verkrijgen van vergunningen/toestemmingen voor het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals een vergunning t.b.v. ingebruikname openbare weg, is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
  • 11. Voor de start van de werkzaamheden dienen de juiste voorzieningen gereed te zijn, zoals: elektra, riool, water en werkvloer.
  • 12. De Opdrachtgever dient voorzien te zijn in spoelmogelijkheid beton/specie-pomp.
  • 13. Voor zover de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen, het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden en/of het ter beschikking stellen van hulpmiddelen en/of overige zaken, dan is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig en correct leveren, (laten) uitvoeren en/of ter beschikking stellen.
  • De Opdrachtgever is verplicht het Opgeleverde enkel te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing(en), gegeven instructies en het doel waarvoor het Opgeleverde bestemd is.
  • De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het geregeld controleren van de waterkwaliteit van het Opgeleverde.
  • 16. De Opdrachtgever vrijwaart Aquamasters voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan een ander dan Aquamasters toerekenbaar is.
  • 17. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Aquamasters die voortvloeien uit de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of indien de Opdrachtgever onrechtmatig jegens Aquamasters handelt, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Aquamasters daardoor lijdt, waaronder extra gemaakte kosten en arbeidstijd.
  • 18. Ingeval 2 of meer Opdrachtgevers gezamenlijk een opdracht hebben verleend aan Aquamasters, dan zijn die Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst en in het bijzonder de betaling van de aan Aquamasters verschuldigde bedragen i.v.m. de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Uitvoeringstermijn
  • 1. Aquamasters maakt een aanvang met de uitvoering van de Overeenkomst nadat Aquamasters de aanbetaling van de Opdrachtgever heeft ontvangen.
  • 2. Aquamasters geeft slechts een indicatieve planning/levertijd. Een vermelde levertijd/uitvoeringstermijn kan nimmer worden aangemerkt als een fatale tijd/termijn. Planning kan worden gewijzigd door andere werkzaamheden of uitloop bij andere werkzaamheden of weersinvloeden.
 • Aflevering
  • 1. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de toegangswegen naar de Locatie geschikt zijn voor de transportmiddelen waarmee de Producten worden getransporteerd.
  • 2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen en opslag van Producten op de Locatie indien Aquamasters niet aanwezig is.
  • 3. Zodra de Producten op de Locatie zijn afgeleverd, rust het risico van de Producten bij de Opdrachtgever, waaronder het risico van diefstal.
 • Oplevering
  • 1. Indien de werkzaamheden op de Locatie gereed zijn, dan stelt Aquamasters de Opdrachtgever daarvan in kennis en dient de Opdrachtgever de werkzaamheden te inspecteren. Indien de voltooide werkzaamheden niet in overeenstemming zijn met hetgeen Partijen omtrent de werkzaamheden zijn overeengekomen, dan dient de Opdrachtgever dit direct na de inspectie aan Aquamasters te melden. Indien de werkzaamheden zijn zoals overeengekomen, dan dient de Opdrachtgever de werkbon (digitaal) te ondertekenen.
  • 2. Het opleverdossier zoals omschreven in artikel 7:757a Burgerlijk Wetboek (BW) is niet van toepassing. Aan de Opdrachtgever wordt bij de oplevering geen opleverdossier verstrekt.
  • 3. Indien de Opdrachtgever:
   1. Niet de inspectie uitvoert zoals omschreven in artikel 12.1 bijvoorbeeld omdat de Opdrachtgever niet aanwezig is op het moment dat de werkzaamheden gereed zijn; of
   2. Niet tijdens de inspectie aan Aquamasters meldt dat de werkzaamheden niet zijn zoals overeengekomen,

dan wordt de Opdrachtgever geacht de werkzaamheden te hebben aanvaard, ook indien geen werkbon is ondertekend. Deze aanvaarding betekent dat de voltooide werkzaamheden in overeenstemming zijn met hetgeen Partijen zijn overeengekomen en dat de Opdrachtgever geen aanspraak kan maken op kosteloze uitvoering van extra werkzaamheden.

 • 4. Na de (stilzwijgende) aanvaarding van de werkzaamheden worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd. Het (digitaal) ondertekenen van de werkbon is geen vereiste voor de oplevering.
 • 5. Het is de Opdrachtgever pas toegestaan de Producten te gebruiken na de volledige oplevering.
 • Garantie en klachten
  • 1. Voor de Producten geldt de fabrieksgarantie. De looptijden van de fabrieksgarantie van de verschillende Producten die aan de Opdrachtgever zijn geleverd, worden via de e-mail bij de offerte aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakt.
  • 2. De garantie komt de Opdrachtgever zijnde een Consument toe onverminderd alle rechten en vorderingen die de wet de Opdrachtgever zijnde een Consument toekent.
  • 3. De afhandeling van de fabrieksgarantie op de Producten loopt via Aquamasters.
  • 4. Klachten over het Opgeleverde dienen op straffe van verval van rechten binnen 8 dagen na de oplevering Schriftelijk aan Aquamasters kenbaar te worden gemaakt. Klachten over een aan de Opdrachtgever zijnde een Consument geleverd Product dienen door de Opdrachtgever zijnde een Consument binnen 2 maanden na de ontdekking van het gebrek aan Aquamasters kenbaar te worden gemaakt. Klachten die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
  • 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
  • 6. Nadat de Opdrachtgever een klacht heeft ingediend, dient de Opdrachtgever Aquamasters de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken.
  • 7. Indien de Opdrachtgever aantoont dat het Opgeleverde op het moment van oplevering gebrekkig was of indien een beroep op de fabrieksgarantie wordt gehonoreerd, dan worden door Aquamasters kosteloos herstelwerkzaamheden uitgevoerd en/of vervangende onderdelen of Producten geleverd.
  • 8. Een beroep op de garantie wordt afgewezen, een klacht wordt niet verder kosteloos in behandeling genomen en Aquamasters is niet aansprakelijk voor enige schade indien tijdens het onderzoeken van de garantieclaim/klacht blijkt dat:
   1. Gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
   2. Er sprake is van normale slijtage;
   3. Door de Opdrachtgever en/of een derde werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het Opgeleverde zijn uitgevoerd;
   4. Onderhoudsvoorschriften of gebruiksinstructies niet zijn nageleefd, zoals het gebruiken van (reinigings- of onderhouds)materialen of (reinigings- of onderhouds)middelen die niet door Aquamasters zijn geleverd of niet door Aquamasters zijn aanbevolen;
   5. Schade aan het Opgeleverde ontstaan is door van buitenkomende omstandigheden, zoals: brand, natuurrampen, vernieling, schoonmaakmiddelen, en vuilophoping;
   6. Gebreken het gevolg zijn van componenten en/of Producten die niet door Aquamasters zijn geleverd of van werkzaamheden die niet door of namens Aquamasters zijn uitgevoerd;
   7. De waterkwaliteit van het Opgeleverde niet goed is.
  • 9. Indien tijdens het onderzoeken van de klacht of garantieclaim blijkt dat een van de situaties genoemd in artikel 13.8 van toepassing is, dan wordt dat zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakt en wordt naar de Opdrachtgever een offerte gestuurd voor herstelwerkzaamheden en/of een vervangend Product of onderdeel.
  • Indien de Opdrachtgever aantoont dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Aquamasters in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, dan dient de Opdrachtgever Aquamasters de mogelijkheid te geven herstelwerkzaamheden uit te voeren. Indien de Opdrachtgever Aquamasters deze mogelijkheid niet heeft gegeven en door een derde herstelwerkzaamheden heeft laten uitvoeren, dan worden de kosten daarvan niet door Aquamasters vergoed.
  • De aansprakelijkheid van Aquamasters is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 16 is opgenomen.

 

 • Facturatie en betaling
  • 1. De facturatiemomenten staan duidelijk in de offerte.
  • 2. Aquamasters stuurt de facturen via de e-mail.
  • 3. Betaling dient door de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
  • 4. Betaling dient door de Opdrachtgever zijn een Consument te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum.
  • 5. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.
  • 6. Indien de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan is de Opdrachtgever direct in verzuim, stuurt Aquamasters een betalingsherinnering via de e-mail en heeft Aquamasters het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat alle opeisbare bedragen voldaan zijn. Aquamasters is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever door de opschorting lijdt.
  • 7. De Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is, in welk geval de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd is. De Opdrachtgever zijnde een Consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente voor consumententransacties verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. Bij de Opdrachtgever zijnde een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
  • 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Aquamasters op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
  • 9. Iedere betaling door de Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
  • Klachten over een factuur dienen binnen 5 dagen na de factuurdatum Schriftelijk aan Aquamasters kenbaar te worden gemaakt en schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

 

 • Eigendomsvoorbehoud
  • 1. Alle geleverde en nog te leveren Producten blijven uitsluitend eigendom van Aquamasters, totdat de Opdrachtgever alle vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW volledig heeft betaald.
  • 2. Aquamasters heeft het recht de Producten te allen tijde te (doen) inspecteren. De Opdrachtgever verplicht zich aan voormelde inspectie zijn medewerking te verlenen, zolang de Opdrachtgever niet volledig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.
  • 3. Zolang de eigendom van de Producten niet op de Opdrachtgever is overgegaan, mag de Opdrachtgever de Producten niet verpanden, aan derden enig ander recht daarop verlenen of buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
  • 4. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Aquamasters veilig te stellen.
  • 5. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Aquamasters niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, dan is Aquamasters gerechtigd alle Producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Aquamasters op volledige schadevergoeding.
  • 6. De Opdrachtgever dient zijn volledige medewerking te verlenen indien Aquamasters een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud en dient Aquamasters of een door Aquamasters ingeschakelde derde toegang te verlenen tot de locatie(s) waar de Producten zich bevinden.
  • 7. Alle kosten die Aquamasters maakt om de Producten op te eisen en terug te nemen komen voor rekening van de Opdrachtgever.
  • 8. Indien de Opdrachtgever weet of het vermoeden heeft dat hij in betalingsmoeilijkheden komt, dan dient de Opdrachtgever Aquamasters daarvan in kennis te stellen. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de Opdrachtgever onmiddellijk Aquamasters daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator erop wijzen dat de Producten eigendom zijn van Aquamasters.
  • 9. Aquamasters is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt doordat Aquamasters een beroep doet op dit eigendomsvoorbehoud en de geleverde Producten terugneemt.
  • De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Aquamasters toekomende rechten onverlet.

 

 • Aansprakelijkheid en verjaring
  • 1. Aquamasters kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
   1. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17;
   2. Enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld.
  • 2. Aquamasters is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen van de Opdrachtgever of van derden, veroorzaakt door verborgen omstandigheden en/of door goederen achtergelaten op de Locatie.
  • 3. De Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Aquamasters is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn.
  • 4. Aquamasters is niet aansprakelijk voor krassen/verkleuringen of slijtage van het Opgeleverde of onderdelen daarvan.
  • 5. Aquamasters is niet aansprakelijk voor verzakkingen, ondegelijk grondwerk of slechte grondslag.
  • 6. Aquamasters is niet aansprakelijk voor lekkages ontstaan door derden of verkeerd gebruik.
  • 7. Aquamasters is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door verkeerd of ondeskundig gebruik van het Opgeleverde of door verkeerd en/of ondeskundig onderhoud van het Opgeleverde door de Klant of een derde.
  • 8. Aquamasters is niet aansprakelijk voor een handelen en/of nalaten van een derde, zoals een door de Opdrachtgever gecontracteerde partij, op de Locatie.
  • 9. Aquamasters is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt doordat een vergunning of toestemming die benodigd is voor de werkzaamheden niet wordt verleend, wordt ingetrokken of niet (tijdig) is aangevraagd.
  • Indien de Opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het Opgeleverde, dan is iedere aansprakelijkheid van Aquamasters ten aanzien van een gebrek aan het Opgeleverde en eventuele (gevolg)schade uitgesloten.
  • Aquamasters is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Aquamasters is niet aansprakelijk voor reeds bestaande gebreken in niet door Aquamasters geleverde producten waaraan Aquamasters in opdracht van de Opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.
  • Het gebruik van het Opgeleverde is geheel voor eigen risico. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat op een veilige wijze gebruik wordt gemaakt van het Opgeleverde. Aquamasters is niet aansprakelijk voor zaakschade, letselschade, verdrinking of overlijden door gebruik van het Opgeleverde.
  • Aquamasters is niet aansprakelijk voor vorderingen van derden, zoals buren van de Opdrachtgever, die voortvloeien uit overlast die ervaren wordt tijdens of na afloop van de werkzaamheden.
  • Op de Overeenkomst met de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is artikel 7:758 lid 4 BW niet van toepassing.
  • Aansprakelijkheid van Aquamasters voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, bedrijfsschade, milieuschade, kosten voor stroom- en waterverbruik, opgelegde boetes, arbeidskosten en vertragingsschade, is uitgesloten.
  • Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch enige aansprakelijkheid op Aquamasters mocht rusten, dan is de aansprakelijkheid van Aquamasters beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Aquamasters uitkeert. Indien de verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat of de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt, dan is de vergoeding van de schade beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de Opdrachtgever betaald heeft voor het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig nemen van schadebeperkende maatregelen.
  • Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van 1 jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Opdrachtgever met de schade bekend is geworden.
  • Indien de Opdrachtgever goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden aan Aquamasters ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan Aquamasters ter beschikking zijn gesteld, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.

 

 • Overmacht
  • 1. Aquamasters is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: (werk)staking; diefstal; bedrijfsstoring; blokkades; boycot; weersomstandigheden; vertragingen in transport; breuk van of storing in de machines, gereedschappen of andere materialen; natuurrampen; overstromingen; oproeren, terrorisme, onlusten, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; ex- en importbelemmeringen; grondstof tekorten of tekorten op de markt van overige zaken; stroomstoring; epidemieën; pandemie; quarantaineplicht; overheidsmaatregelen; cyberaanval; wanprestatie door derden waar Aquamasters niet verantwoordelijk voor is; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Aquamasters de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren; wijzigingen in wet- en regelgeving.
  • 2. Aquamasters is niet aansprakelijk voor vertraging in de werkzaamheden die is ontstaan door een overmachtssituatie.
  • 3. Aquamasters heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Aquamasters zijn verbintenis had moeten nakomen.
  • 4. Indien Aquamasters zijn verplichtingen uit de Overeenkomst als gevolg van de overmacht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Aquamasters alsnog in staat is op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Aquamasters in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van zijn verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

 

 • Opschorting en ontbinding
  • 1. Aquamasters is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn op te schorten indien:
   1. Aquamasters bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie of indien er sprake is van een andere (dreigende) gevaarlijke situatie, waaronder (voorspelde) weersomstandigheden die ertoe leiden of zouden kunnen leiden dat het transport naar de Locatie en/of het uitvoeren van de werkzaamheden op de Locatie niet veilig of verantwoord is;
   2. De Locatie niet goed bereikbaar is;
   3. Een vereiste vergunning of toestemming niet verleend is;
   4. Na het sluiten van de Overeenkomst Aquamasters ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen jegens Aquamasters niet zal nakomen;
   5. De Opdrachtgever een of meerdere van zijn (betalings)verplichtingen jegens Aquamasters niet is nagekomen.
  • 2. Aquamasters is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
  • 3. Voorts is Aquamasters bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  • 4. Aquamasters is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de Opdrachtgever wordt verleend, indien de Opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, indien de Opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, onder curatele wordt gesteld of indien een bewindvoerder wordt benoemd.
  • 5. Indien Aquamasters de nakoming van de verplichtingen opschort, dan worden alle reeds geleverde Producten en alle reeds uitgevoerde werkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
  • 6. Indien Aquamasters de Overeenkomst ontbindt, dan worden alle reeds geleverde Producten en alle reeds uitgevoerde werkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht + de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 5.2 sub. b.
  • 7. Aquamasters behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

 • Auteursrechten
  • 1. De auteursrechten op de Materialen berusten bij Aquamasters en worden niet aan de Opdrachtgever overgedragen.
  • 2. Zonder Schriftelijke toestemming van Aquamasters mogen de Materialen niet openbaar worden gemaakt, worden verveelvoudigd of worden gekopieerd.
  • 3. Het is de Opdrachtgever enkel toegestaan de Materialen te gebruiken in het kader van de Overeenkomst.
  • 4. De Opdrachtgever dient de auteursrechten van Aquamasters te allen tijde te respecteren.
  • 5. Aquamasters is bevoegd het Opgeleverde te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, bijvoorbeeld door een foto van het Opgeleverde op zijn website of social media kanaal te plaatsen of in een (digitale) brochure te publiceren.

 

 • Vervaltermijn
  • 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Aquamasters in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten. Voor zover van een wettelijke verjarings- of vervaltermijn niet ten nadele van de Opdrachtgever zijnde een Consument kan worden afgeweken, geldt de betreffende wettelijke verjarings- of vervaltermijn.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • 1. Op deze algemene voorwaarden, op alle offertes van Aquamasters en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
  • 2. Indien er sprake is van een geschil tussen Partijen, dan zullen Partijen zich inspannen om dit geschil in onderling overleg te beslechten.
  • 3. Geschillen tussen Aquamasters en de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Aquamasters gevestigd is. De Opdrachtgever zijnde een Consument heeft 1 maand de tijd nadat Aquamasters zich Schriftelijk jegens de Opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.